[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
[:: โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ::]
โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ยินดีต้อนรับ
เมนูหลัก
กลุ่มงาน
บุคลากร
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 168 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
Link
e-Learning

FanPage ก.ล.

 
  
กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ  
 


15 มีนาคม 2562  เอกสารประกอบการประชุม Workshop กลุ่มงานบริหารวิชาการ  >>>Download<<<


12 มีนาคม 2562  ค่าเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของโรงเรียน >>>Download<<<


คำสั่ง เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560 และ คำสั่ง เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) และเอกสารแนบท้ายคำสั่ง (24 ส.ค. 60)

คำสั่ง เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 >>>Download<<<

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 >>>Download<<<
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 >>>Download<<<
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 >>>Download<<<
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางสาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ >>>Download<<<คำสั่งโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา

เลขที่ 101/2560  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานบริหารงานคุณภาพการศึกษา  [[ดาวน์โหลด]]


ปฏิทินวัดผล ประเมินผล

ปฏิทินปฏิบัติการ งานวัดและประเมินผล ประจำภาคเรียนที่ 1/2560  [[ดาวน์โหลด]]

แนวปฏิบัติงานทะเบียนและวัดผลและประเมินผล ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 [[ดาวน์โหลด]]ตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

1.  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

2.  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

3.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

4.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

5.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

6.  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

7.  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

8.  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาบันทึกข้อความกลุ่มงานวิชาการ


1. บันทึกข้อความขออนุญาตใช้แผนการจัดการเรียนรู้  คลิ๊กดาวน์โหลด

2. บันทึกข้อความแบบส่งงานวิชาการ คลิ๊กดาวน์โหลดที่นี่โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา สพม.38
บริหารและจัดการโดย: งานคอมพิวเตอร์ (Powered by Computer Center)
E-mail : klschoolweb@gmail.com
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5