[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
[:: โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ::]
โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ยินดีต้อนรับ
เมนูหลัก
กลุ่มงาน
บุคลากร
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 167 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
Link
e-Learning

FanPage ก.ล.

 
  
กลุ่มงานวิชาการ  
 

คำสั่ง เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560 และ คำสั่ง เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) และเอกสารแนบท้ายคำสั่ง (24 ส.ค. 60)

คำสั่ง เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 >>>Download<<<

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 >>>Download<<<
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 >>>Download<<<
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 >>>Download<<<
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางสาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ >>>Download<<<คำสั่งโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา

เลขที่ 101/2560  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานบริหารงานคุณภาพการศึกษา  [[ดาวน์โหลด]]


ปฏิทินวัดผล ประเมินผล

ปฏิทินปฏิบัติการ งานวัดและประเมินผล ประจำภาคเรียนที่ 1/2560  [[ดาวน์โหลด]]

แนวปฏิบัติงานทะเบียนและวัดผลและประเมินผล ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 [[ดาวน์โหลด]]ตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

1.  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

2.  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

3.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

4.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

5.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

6.  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

7.  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

8.  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาบันทึกข้อความกลุ่มงานวิชาการ


1. บันทึกข้อความขออนุญาตใช้แผนการจัดการเรียนรู้  คลิ๊กดาวน์โหลด

2. บันทึกข้อความแบบส่งงานวิชาการ คลิ๊กดาวน์โหลดที่นี่โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา สพม.38
บริหารและจัดการโดย: งานคอมพิวเตอร์ (Powered by Computer Center)
E-mail : klschoolweb@gmail.com
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5