หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน
โดย : orasa
อ่าน : 312
พฤหัสบดี ที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562
พิมพ์ 

วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างครูกับผู้ปกครอง รวมทั้งศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับตัวนักเรียน การรับทราบเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่ ครอบครัว ฐานะทางการเงิน  ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวและเรื่องอื่นๆ  ที่สามารถนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือ แก้ไข หรือส่งเสริมนักเรียนทั้งในด้านการศึกษาและด้านอื่นๆได้ถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งนับเป็นกิจกรรมสำคัญของ “ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน”