ร่วมอบรมโครงการสร้างความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียนจังหวัดสุโขทัย