ตรวจเยี่ยมจุดบริการรับสมัครนักเรียนชั้น ม. 1 และชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563