สรุปจำนวนนักเรียนชั้นม.6 ปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษา