Available courses

ว21101 วิชาวิทยาศาตร์พื้นฐาน ม.1
จารึก ใบกุ

ว21101 วิชาวิทยาศาตร์พื้นฐาน ม.1

กลุ่มสาระวิทยาศาตร์ 

ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563

ว21102 วิชาวิทยาศตร์พื้นฐาน ม.1
จารึก ใบกุ

ว21102 วิชาวิทยาศตร์พื้นฐาน ม.1

กลุ่มสาระวิทยาศาตร์

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

วิชาวิทยาการคำนวณ ม.1 (ว21104)
ครูอรสา ศรีสันต์

วิชาวิทยาการคำนวณ ม.1 (ว21104)

จำนวน 0.5 หน่วยกิต        
จำนวนเวลา 20 ชั่วโมง
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาคเรียนที่ 1     ปีการศึกษา 2563

ศ21101 วิชาทัศนศิลป์
จิรสุดา พยอม

ศ21101 วิชาทัศนศิลป์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ส21101  วิชาสังคมศึกษา ม.1
สมพร สินสมุทร

ส21101 วิชาสังคมศึกษา ม.1

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม

ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2563


ส21103 ประวัติศาสตร์
อาภรณ์ มนตรี

ส21103 ประวัติศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

อ21101 วิชาภาษาอังกฤษ ม.1
วราภรณ์ พันธุ์พืช

อ21101 วิชาภาษาอังกฤษ ม.1

กลุ่่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ว22101 วิทยาศาสตร์
สุติ คงเผื่อน

ว22101 วิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563

ว22104 วิชาวิทยาการคำนวณ ม.2
สิราวรรณ ศรีม่วง

ว22104 วิชาวิทยาการคำนวณ ม.2

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ศ21101 ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ม.2
ศศิน คมขำ

ศ21101 ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ม.2

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

@23211 English for Communication
Avon -

@23211 English for Communication

Foreign Languages Department

การงานอาชีพ
น้ำเงิน สำอางค์ยอด

การงานอาชีพ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2562

พ23101 วิชาสุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
สายลม ขวัญเขียว

พ23101 วิชาสุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

พ23101 สุขศึกษา

รายวิชา สุขศึกษา                                                   

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ภาคเรียนที่ 1                           

 เวลา  20  ชั่วโมง    จำนวน  0.5  หน่วยกิต

           ศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบ สังเกต ปฏิบัติ อภิปราย เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์สังคมและสติปัญญาแต่ละช่วงของชีวิต อิทธิพลและความคาดหวังของสังคมต่อการเปลี่ยนแปลงของวันรุ่น สื่อโฆษณาที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของวันรุ่น อนามัยแม่และเด็ก การวางแผนครอบครัวและวิธีการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตั้งครรภ์ สาเหตุแลละเสนอแนวทางป้องกัน แก้ไขความขัดแย้งในครอบครัวกรอบแนวคิดระดับท้องถิ่นและภูมิภาคช่วยบรรเทาภัยคุกคามต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ อนามัยและเอื้อคุณประโยชน์

          โดยใช้กระบวนการความรู้ ความเข้าใจ การสร้างความตระหนัก การแก้ปัญหา การสร้างเจตคติ การสำรวจตรวจสอบ การสังเกต การสืบค้นข้อมูล การอภิปราย สรุป

          เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความคิด สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ เลือกแนวทางปฏิบัติอย่างมีเหตุผล โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ มีจริยธรรมคุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม

 

ตัวชี้วัด

พ 1.1   ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3

พ 2.1   ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3

 

รวม  6 ตัวชี้วัด


ภาษาอังกฤษพื้นฐาน หนังสือ Your Space 3
นางสาวอภิรัตน์ พรหมมินทร์

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน หนังสือ Your Space 3

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ว20212  วิชาการพัฒนาเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมประยุกต์ ม.3
สิราวรรณ ศรีม่วง

ว20212 วิชาการพัฒนาเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมประยุกต์ ม.3

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ว23101 วิชาวิทยาศาสตร์ ม.3
ศศินา เมฆพัฒน์

ว23101 วิชาวิทยาศาสตร์ ม.3

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ว23104 วิชาวิทยาการคำนวณ ม.3
สิราวรรณ ศรีม่วง

ว23104 วิชาวิทยาการคำนวณ ม.3

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ส23101  วิชาสังคมศึกษา ม.3
พิสมร ภูธร

ส23101 วิชาสังคมศึกษา ม.3

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ส23103 วิชาประวัติศาสตร์ ม.3
กฤตยาพร อมรวัฒนานุกูล

ส23103 วิชาประวัติศาสตร์ ม.3

ศึกษาเรื่องราวและเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ในสมัยรัตนโกสินทร์โดยใช้วิธีการทาง ประวัติศาสตร์  ศึกษาเหตุการณ์ขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้น  วิเคราะห์เหตุการณ์สำคัญในสมัยรัตนโกสินทร์

โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ นำวิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้ในการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น อธิบาย  และวิเคราะห์การพัฒนาและผลของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  เศรษฐกิจ  การเมืองของภูมิภาค ต่าง ๆ  ยกเว้นเอเชีย  ที่นำไปสู่ความร่วมมือ  ความขัดแย้ง 

การขจัดปัญหาการขัดแย้งในศตวรรษที่  20  เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติ

          เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักในความสำคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในด้านใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย มีความรับผิดชอบ


ค31101  วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.4
ศรีวรรณ หงษ์ทอง

ค31101 วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.4

          ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณ และฝึกการแก้ปัญหาในเรื่องเซต  การดำเนินการระหว่างเซต (อินเตอร์เซกชัน ยูเนียน คอมพลีเมนต์ ผลต่างระหว่างเซต) การแก้ปัญหาโดยใช้เซต ตรรกศาสตร์เบื้องต้น  ประพจน์  การเชื่อมประพจน์ด้วย “และ  หรือ  ถ้า...แล้ว  ก็ต่อเมื่อ”  นิเสธของประพจน์ 

        


จ30201  วิชาภาษาจีน ม.4
อมรรัตน์ ขัดสาย

จ30201 วิชาภาษาจีน ม.4

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ว30201 วิชาฟิสิกส์ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ศิวาพร ศรีวราพงศ์

ว30201 วิชาฟิสิกส์ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ว30221 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.4
ชลกาล แก้วทุ่ง

ว30221 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.4

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ว30241  ชีววิทยา1
อภิวรรณ แก้วภูสี

ว30241 ชีววิทยา1

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

อ31101วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.4
สายทอง หลากจิตร

อ31101วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.4

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

@30207 English for communication
Imelda Delrio Doysabas

@30207 English for communication

Foreign Languages Department

ค32101 วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.5
มะลิวัลย์ ทองอิน

ค32101 วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.5

          ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณ และฝึกการแก้ปัญหาในเรื่องสมบัติเกี่ยวกับการ บวก การคูณ การเท่ากัน และการไม่เท่ากัน ของจำนวนจริงในรูปกรณฑ์และจำนวนจริง ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ

ใช้ฟังก์ชันและกราฟของฟังก์ชัน ฟังก์ชันเชิงเส้น ฟังก์ชันกำลังสอง ฟังก์ชันขั้นบันได ฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียล อธิบายสถานการณ์ที่กำหนด

         โดยใช้ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์อันได้แก่ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล  การสื่อสาร  การสื่อ

ความหมายทางคณิตศาสตร์  และการเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ กับศาสตร์อื่นๆ รวมถึงการเชื่อมโยงโลก

และท้องถิ่นประชาคมอาเซียน และมีความคิดสร้างสรรค์ ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

          เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีระบบ  มีระเบียบวินัย  มีความรอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณและมีความเชื่อมั่นในตนเอง  มีค่านิยมในเชิงความพอเพียง  พร้อมตระหนักในคุณค่าและเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์จ 30203 วิชาภาษาจีน ม.5
อมรรัตน์ ขัดสาย

จ 30203 วิชาภาษาจีน ม.5

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ท30201 วิชาการเขียน1
บุญเกิด บุญติด

ท30201 วิชาการเขียน1

กลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทย

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ว30107 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 ม.5
นวนิตย์ เด่นสมบูรณ์

ว30107 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 ม.5

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ว30203 วิชาฟิสิกส์ 3 ม.5
นรินทร มนตรี

ว30203 วิชาฟิสิกส์ 3 ม.5

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ว30223วิชาเคมี 3 ม.5
นวนิตย์ เด่นสมบูรณ์

ว30223วิชาเคมี 3 ม.5

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  

ว30243 วิชาชีววิทยา 3 ม.5
นิภาวรรณ เกตุสาคร

ว30243 วิชาชีววิทยา 3 ม.5

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ว30295 วิชาการเขียนโปรแกรม ม.5
สิราวรรณ ศรีม่วง

ว30295 วิชาการเขียนโปรแกรม ม.5

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

อ32101 วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.5
ประพาพร ไกรกิจราษฎร์

อ32101 วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.5

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ค30205 วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.6
มะลิวัลย์ ทองอิน

ค30205 วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.6

          ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณ และฝึกการแก้ปัญหาในเรื่องลำดับและอนุกรม ลำดับจำกัดและลำดับอนันต์

ลำดับเลขคณิตและลำดับเรขาคณิต ลิมิตของลำดับอนันต์ อนุกรมจำกัดและอนุกรมอนันต์ อนุกรมเลขคณิตและอนุกรมเรขาคณิต  ผลบวกอนุกรมอนันต์ การนำความรู้เรื่องลำดับและอนุกรมไปใช้ในการแก้ปัญหามูลค่าของเงินและค่ารายงวด แคลคูลัสเบื้องต้น ลิมิตของฟังก์ชันและต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตและปริพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต

         โดยใช้ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์อันได้แก่ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล 

การสื่อสาร  การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์  และการเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์

กับศาสตร์อื่นๆ รวมถึงการเชื่อมโยงโลกและท้องถิ่นประชาคมอาเซียน และมีความคิดสร้างสรรค์

ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

          เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีระบบ  มีระเบียบวินัย  มีความรอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณและมีความเชื่อมั่นในตนเอง  มีค่านิยมในเชิงความพอเพียง  พร้อมตระหนักในคุณค่าและเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์


ง33101 วิชาการงานอาชีพ ม6
เฉลิมพงศ์ ศรีม่วง

ง33101 วิชาการงานอาชีพ ม6

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพ ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563

จ 30205 วิชา ภาษาจีน ม.6
อมรรัตน์ ขัดสาย

จ 30205 วิชา ภาษาจีน ม.6

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ตัดต่อวีดีโอ ม.6 (ว30297)
ครูอรสา ศรีสันต์

ตัดต่อวีดีโอ ม.6 (ว30297)

จำนวน 1.0 หน่วยกิต        
จำนวนเวลา 40 ชั่วโมง
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาคเรียนที่ 1     ปีการศึกษา 2563

ภาษาอังกฤษ
ศิริภรณ์ แก้วพันสี

ภาษาอังกฤษ

กลุ่มสาระการเรียนรูู้ภาษาต่างประเทศ ภาคเรียนที่ 1

ว30204 วิชาฟิสิกส์ ม.6
สายทิพย์ อ๊อดพันธ์

ว30204 วิชาฟิสิกส์ ม.6

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563


ส33101 วิชาสังคมศึกษาฯ ม.6
ชลอ ทิพวัน

ส33101 วิชาสังคมศึกษาฯ ม.6

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563


ข่าวและประกาศของเว็บ

(There are no discussion topics yet in this forum)