ห้องเรียนออนไลน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ค31101  วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.4
ศรีวรรณ หงษ์ทอง

ค31101 วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.4

          ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณ และฝึกการแก้ปัญหาในเรื่องเซต  การดำเนินการระหว่างเซต (อินเตอร์เซกชัน ยูเนียน คอมพลีเมนต์ ผลต่างระหว่างเซต) การแก้ปัญหาโดยใช้เซต ตรรกศาสตร์เบื้องต้น  ประพจน์  การเชื่อมประพจน์ด้วย “และ  หรือ  ถ้า...แล้ว  ก็ต่อเมื่อ”  นิเสธของประพจน์ 

        


จ30201  วิชาภาษาจีน ม.4
อมรรัตน์ ขัดสาย

จ30201 วิชาภาษาจีน ม.4

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ว30201 วิชาฟิสิกส์ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ศิวาพร ศรีวราพงศ์

ว30201 วิชาฟิสิกส์ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ว30221 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.4
ชลกาล แก้วทุ่ง

ว30221 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.4

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ว30241  ชีววิทยา1
อภิวรรณ แก้วภูสี

ว30241 ชีววิทยา1

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

อ31101วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.4
สายทอง หลากจิตร

อ31101วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.4

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563