ว22101 วิทยาศาสตร์
สุติ คงเผื่อน

ว22101 วิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563

ศ21101 ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ม.2
ศศิน คมขำ

ศ21101 ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ม.2

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ว22104 วิชาวิทยาการคำนวณ ม.2
สิราวรรณ ศรีม่วง

ว22104 วิชาวิทยาการคำนวณ ม.2

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563