กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย


พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ-พ.ศ.๒๕๔๒


พรบ.การศึกษาแห่งชาติฉบับที่ 2 พ.ศ.2545

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ-ฉบับที่-๒พ.ศ.๒๕๔๕


พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2553

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ-ฉบับที่-3-พ.ศ.2553


พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 4 พ.ศ.2562

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ-ฉบับที่-4-พ.ศ.2562


พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546

พรบ-ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ-พ.ศ.2546-และที่แก้ไขเพิ่มเติม


พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่2 พ.ศ.2553

พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ-ฉบับที่-2-พ.ศ.-2553


พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2562

พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ-ฉบับที่-3-พ.ศ.-2562


พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546

พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา-พ.ศ.๒๕๔๖


พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545

พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ-ฉบับที่-๒พ.ศ.๒๕๔๕


พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พรบ-ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ-พ.ศ.2546-และที่แก้ไขเพิ่มเติม


พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547

พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา-พ.ศ.-2547


พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2551 ฉบับที่ 2

พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา-พ.ศ.-2551-ฉบับที่-2


พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2553 ฉบับที่ 3

พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา-พ.ศ.-2553-ฉบับที่-3


ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ-พ.ศ.2526-และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน-พ.ศ.2564


พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2562 ฉบับที่ 4

พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา-พ.ศ.-2562-ฉบับที่-4


ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ-พ.ศ.2535-และที่แก้ไขเพิ่มเติม