ร่วมกิจกรรมที่บูธแลคตาซอย แจกนมแลคตาซอย และดื่มแลคตาซอย