พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นม.3 และม.6