ประกาศว่าด้วยทรงผมนักเรียน โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา พ.ศ.2566