ติดต่อโรงเรียน

  •  
  •  
  •  

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
ตั้งอยู่เลขที่  147  หมู่ที่  4   ถนนสิงหวัฒน์  ตำบลไกรกลาง
อำเภอกงไกรลาศ  จังหวัดสุโขทัย  รหัสไปรษณีย์  64170

โทรศัพท์ :  0-5569-1221
หมายเลขโทรสาร :  0-5569-1288
e-mail : sarabankologmail.com