เตรียมความพร้อมในการจัดสถานที่สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4