มอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู