พิธีทำบุญ พิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระกุศล ฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก