ประกาศ มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา