ประกาศโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา เรื่อง การจัดการเรียนการสอนชดเชย