ประกาศว่าด้วยทรงผมนักเรียน โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา พ.ศ.2566

ประกาศว่าด้วยทรงผมนักเรียน โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา พ.ศ.2566 ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จากการประชุมครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา จึงประกาศให้นักเรียนทุกคนทราบ และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด