กลยุทธ์ การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ที่ตอบโจทย์ระดับการปฏิบัติที่คาดหวังตามเกณฑ์ ว PA

วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๗ นายสารัตน์ พวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา มอบหมายให้ นางนิภาวรรณ เกตุสาคร และนางสาวชลกาล แก้วทุ่ง ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา เข้าร่วมอบรมกลยุทธ์ การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ที่สอดคล้องกับ ๘ ตัวชี้วัดและตอบโจทย์ระดับการปฏิบัติที่คาดหวังตามเกณฑ์ ว PA โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ รองโทนี่ ตะวัน แสงทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา จังหวัดกาญจนบุรี ณ ห้องประชุมนพมาศ โรงเรียนอุดมดรุณี