กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ นำเสนอผลงานนวัตกรรมวิธีปฏิบัติที่ดี (Good Practices)

วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2566 นายสารัตน์ พวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา มอบหมายให้นางสาวหทัยชนก สิงห์คำ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ พร้อมด้วยนายเฉลิมพงศ์ ศรีม่วง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ร่วมถอดบทเรียน และนำเสนอผลงานนวัตกรรมวิธีปฏิบัติที่ดี (Good Practices) เพื่อคัดเลือก พัฒนา และประเมินผลสู่วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพของโรงเรียนในสังกัด สพม.สุโขทัย ณ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการงานอาชีพ โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม