กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

  •  
  •  
  •  

นางสาวศิริภรณ์ แก้วพันสี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


นางสายทอง หลากจิตร

นางวราภรณ์ พันธุ์พืช


นางสาวประพาพร ไกรกิจราษฎร์

นางสุภาวดี นวลจีน


นางสาวอภิรัตน์ พรหมมินทร์

Mrs.Imelda Delrio Doysabas


Miss.Avon Christianie Del Rio Doysaba


ภาษาจีน

นางสาวอมรรัตน์ ขัดสาย