กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวศิริภรณ์ แก้วพันสี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


นางวราภรณ์ พันธุ์พืช

นางสุภาวดี นวลจีน


นางสาวประพาพร ไกรกิจราษฎร์

นางอภิรัตน์ เตชะ


นางสาวกัณต์กนิษฐ์ แรงสืบสิน

Mrs.Imelda Delrio Doysabas

Josephine Cabug De La Peña

Meshel Gardose Balopeños


ภาษาจีน

นางสาวอมรรัตน์ ขัดสาย