กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางวริศรา เรียงเรียบ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


นายจีระศักดิ์ พวงขจร

นางบุญเกิด บุญติด


ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ธรรมนูญ หงษ์ทอง

นายจตุพล เป็งทา


นางสาวสุภัทร์พร ปานสุข

นายธรรมกีรติ บวบมี