กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายสุติ คงเผื่อน
หัวหน้าหลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


นายนรินทร มนตรี

นางนิภาวรรณ เกตุสาคร


นางสาวสายทิพย์ อ๊อดพันธ์

นางสาวชลกาล แก้วทุ่ง


นางสาวอภิวรรณ แก้วภูสี

นางสาวนวนิตย์ วิเชียรโชติ


นายจารึก ใบกุ

นางสาวศศินา เมฆพัฒน์


นางอรสา ศรีสันต์

นางสิราวรรณ ศรีม่วง