กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  •  
  •  
  •  

นายสุติ คงเผื่อน
หัวหน้าหลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


นางศิวาพร ศรีวราพงศ์

นายนรินทร มนตรี


นางนิภาวรรณ เกตุสาคร

นางสาวสายทิพย์ อ๊อดพันธ์


นางสาวรพี อาภัย

นางสาวอภิวรรณ แก้วภูสี


นางสาวชลกาล แก้วทุ่ง

นางสาวนวนิตย์ วิเชียรโชติ


นายจารึก ใบกุ

นางสาวศศินา เมฆพัฒน์


นางอรสา ศรีสันต์

นางสิราวรรณ ศรีม่วง