กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

  •  
  •  
  •  

นางสมพร สินสมุทร
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


นางเพชรรัตน์ ทับจาก

นางอาภรณ์ มนตรี


นายชลอ ทิพวัน

นางพิสมร คงสุวรรณ์


นางสาวกฤตยาพร อมรวัฒนานุกูล

นายติณณภัทร์ นาคม