กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษานำเสนอผลงานนวัตกรรมวิธีปฏิบัติที่ดี (Good Practices)

วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2566 นายสารัตน์ พวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา มอบหมายให้นางจริญ ลือเฟื่อง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา พร้อมด้วยนางสาวศศิพร จันทร์ศรี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ร่วมถอดบทเรียน และนำเสนอผลงานนวัตกรรมวิธีปฏิบัติที่ดี (Good Practices) เพื่อคัดเลือก พัฒนา และประเมินผลสู่วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ของโรงเรียนในสังกัด สพม.สุโขทัย ณ หอประชุมศรีจุฬาลักษณ์โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม