กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา

นางจริญ สระชุ่ม
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา และศิลปะ


นางสาวสายลม ขวัญเขียว

นางสาวศศิพร จันทร์ศรี