กล่าวปฏิญญาโรงเรียนสุจริต

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563  นายประกอบ พงศ์พันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา นำกล่าวปฏิญญากับคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา และให้คำมั่นสัญญาต่อพันธกรณีในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบด้วยการขับเคลื่อนโครงการ “โรงเรียนสุจริต” ณ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา