“การจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีในห้องเรียนภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 และยกระดับการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สู่การสร้างนวัตกรรมทางภาษาด้วย GPAS 5 Steps

วันที่ 22 มกราคม 2565  นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา มอบหมายให้ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เข้าร่วมอบรม “การจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีในห้องเรียนภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 และยกระดับการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning  สู่การสร้างนวัตกรรมทางภาษาด้วย GPAS 5 Steps ระดับมัธยมศึกษา รูปแบบออนไลน์ ณ โรงเรียนกงไกรลาศวิทย