การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์(Online) ตามมติที่ประชุม ศบค. จังหวัดสุโขทัย

วันที่ 5 มกราคม 2564 นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา มอบหมายให้ครูผู้สอนทุกรายวิชา จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์(Online) และมอบหมายงานตามความเหมาะสม ตามมติที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จังหวัดสุโขทัย ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนแบบ ครูสอนที่โรงเรียนส่วนนักเรียนเรียนที่บ้านและใช้ตารางเรียนตามปกติผ่านระบบออนไลน์ โดยจะดำเนินการจัดการเรียน การสอนรูปแบบออนไลน์ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 15 มกราคม 2564 ณ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา