การจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิคแผนผังมโนทัศน์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาชีววิทยา

การจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิคแผนผังมโนทัศน์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาชีววิทยา 1 เรื่อง เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต