การจัดการเรียนสอนในรูปแบบออนไลน์(Online) ประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2564

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 วันเปิดภาคเรียนวันแรก ของปีการศึกษา 1/2564 ซึ่งเป็นการเปิดเรียนในรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ โดย นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา และนางสุภาพ ไฝสัมฤทธิ์ เข้าเยี่ยมชมห้องเรียน พร้อมทั้งมอบหมายให้ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนตามตารางเรียนออนไลน์ และมอบหมายงานตามความเหมาะสม โดยคำนึง ถึงบริบทของนักเรียนเป็นหลัก โดยจะดำเนินการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2564 ณ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา