การจัดสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้มาตรการป้องกันและ ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

ขอขอบคุณ นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัยและคณะ โรงพยาบาลกงไกรลาศ  สาธารณสุขอำเภอกงไกรลาศ อสม.หมู่ 4 บ้านแป้ง ผู้ปกครอง นักเรียน ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ที่ให้ความอนุเคราะห์ และให้ความร่วมมือในการจัดสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้มาตรการป้องกันและ ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เป็นไปด้วย ความเรียบร้อย