การจ่ายเงินช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา คนละ 2,000 บาท