การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต



ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในโรงเรียน

ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในโรงเรียน



การจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ.2565

o-37-รร.กงไกรลาศวิทยา