การตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล

ในวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 นายประกอบ พงศ์พันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมต้อนรับคณะกรรมการนิเทศตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล สถานศึกษาในสหวิทยาเขตเจ้าราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 โดยมีนายนิสิต เนินเพิ่มพิสุทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 นายสมพร สุขอร่าม ประธานสหวิทยาเขตเจ้าราม และศึกษานิเทศก์ 2 ท่าน คือ นางบำรุงรัตน์ เจนนาวิน และนางประพรศิลป์ ชมนก เข้าร่วมรับฟังรายงานการดำเนินการจัดการเรียนการสอนทางไกล รวมทั้งได้ลงพื้นที่สำรวจการเข้าถึงการเรียนทางไกลผ่าน DLTV ของนักเรียนโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา เพื่อรับฟังการสะท้อนความคิดเห็น ปัญหาและข้อเสนอแนะที่เกิดขึ้นของนักเรียนและผู้ปกครองตามบริบทจริง อันจะนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทางไกลต่อไป