การนิเทศภายในสถานศึกษา ด้านการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ นายสารัตน์ พวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
ได้นิเทศภายในด้านการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูมีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ และเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยปรับปรุงคุณภาพการศึกษา โดยการนิเทศภายในด้านการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา จะดำเนินการในระหว่างวันที่ ๑ มิถุนายน – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖