การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ได้จัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ที่จะมาฝึกประสบการณ์ในปีการศึกษา 2564 โดยมี นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยาเป็นประธาน ซึ่งมีฝ่ายบริหาร ครูพี่เลี้ยง นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมโดยพร้อมกัน ภายใต้แนวปฏิบัติในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุมไทยคม โรงเรียน กงไกรลาศวิทยา