การประกวดบรรยายธรรม ประจำปี พ.ศ. 2566

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566  ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ธรรมนุญ  หงส์ทอง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  และนายติณณภัทร์  นาคม  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการประกวดบรรยายธรรม  ประจำปี พ.ศ. 2566  ณ ห้องประชุมประภาตธรรมานันท์  ตำบลเมืองเก่า  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย  โดยมีผลการประกวด คือ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้ไปต่อในระดับภาค จำนวน 1 คน   และได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมโครงการฯ  จำนวน 1 คน