การประชุมขับเคลื่อนการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ

วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2567 นายสารัตน์ พวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา มอบหมายให้นางสาวประพาพร ไกรกิจราษฎร์ หัวหน้างานกิจการนักเรียน เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง ให้มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม ให้มีงานทำ มีอาชีพ และให้เป็นพลเมืองดี ณ ห้องประชุมเขาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย