การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 นายสารัตน์ พวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณะครู ได้จัดประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ขึ้น เพื่อชี้แจงเรื่องการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา พร้อมตอบข้อซักถามต่างๆของผู้ปกครอง รวมไปถึงการแนะนำบุคลากรใหม่ของโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา พร้อมมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีทุกระดับชั้น โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1–6 เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน ณ หอประชุมเกตุเพชร โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา