การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์

เมื่อวันที่ 26-31 สิงหาคม 2564นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Google Meet ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) โดยการจัดประชุมในครั้งนี้ ได้ชี้แจงเรื่องเงินช่วยเหลือนักเรียน ซิมฟรีในการเรียนออนไลน์ แนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และตอบข้อซักถามต่างๆ ของผู้ปกครอง ซึ่งจัดประชุม 1 วันต่อ 1 ระดับชั้น ตั้งแต่วันที่ 26 – 31 สิงหาคม 2564