การประชุมผู้ปกครอง (วาระพิเศษ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์

วันที่ 16 กันยายน 2564 นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณะครู ได้จัดประชุมผู้ปกครอง (วาระพิเศษ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Google Meet โดยวาระการประชุมในครั้งนี้ ได้ชี้แจงเรื่องการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ของนักเรียน และชี้แจงเรื่องการเปิดเรียนของนักเรียนโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา พร้อมตอบข้อซักถามต่างๆของผู้ปกครอง โดยมีผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 เข้าร่วมประชุม ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)