การประชุมโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา การพัฒนาสถานศึกษาต้นแบบ

วันที่ ๑๒ – ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔  นายสุทน  ทับจาก  ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา พร้อมด้วย นางสาวสายทิพย์  อ๊อดพันธ์  ครูผู้รับผิดชอบงานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เข้าร่วมประชุมโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา การพัฒนาสถานศึกษาต้นแบบ ที่มุ่งสร้างผู้เรียน  ให้เกิดกระบวนการคิดขั้นสูงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  : SEP for SDGs และกิจกรรมการรักษาพัฒนาสมรรถนะศูนย์การเรียนรู้  พร้อมนำเสนอแผนการดำเนินการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้  ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕  ผ่านทางระบบ Zoom Cloud Meeting