การประชุมใหญ่สามัญสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย ประจำปี 2565 หน่วยย่อยอำเภอกงไกรลาศ

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2565 นายสารัตน์ พวงเงิน มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีวิษณุ อินทร์ปาน และนางจิตจุฑา สุขสมจิตร์ และคณะครู ให้ดูแลสถานที่ และอำนวยความสะดวกการจัดการประชุมใหญ่สามัญสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย ประจำปี 2565  หน่วยย่อยอำเภอกงไกรลาศ เพื่อชี้แจงผลการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯ รูปแบบออนไลน์ผ่าน Google Meet โดยมี นายอัมพร ฉันทรัตน์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัยเป็นประธานในการประชุม ซึ่งมีคณะกรรมการ และตัวแทนครูในอำเภอกงไกรลาศและและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุม ทั้งหมด 77 คน ณ ห้องประชุมไทยคม โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา