การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนปีงบประมาณ พ.ศ.2566