การรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 ของนักเรียนโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยาได้รับการจัดสรรวัคซีนป้องกันโรค โควิด–19 (Pfizer) ให้แก่นักเรียนที่มีอายุ 12–18 ปี โดยได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลกงไกรลาศ ในการดำเนินการฉีดวัคซีนให้แก่นักเรียนที่มีความประสงค์จะรับวัคซีนทุกคน ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากนายสุพัฒน์ ศรีสวัสดิ์ นายอำเภอกงไกรลาศ นางสาวศิริวรรณ ขวัญมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เข้าเยี่ยมชมและติดตามการดำเนินงาน โดยมีนายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนกงไกรลาศวิทยาให้การต้อนรับ ณ หอประชุมเกตุเพชร โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา