การสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ ๒

วันที่  ๗  มีนาคม  ๒๕๖๖  นายสารัตน์  พวงเงิน  ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  พร้อมด้วย  นางจิตจุฑา สุขสมจิตร์  และว่าที่ร้อยตรีวิษณุ อินทร์ปาน รองผู้อำนวยการฯ  ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียน     คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่  ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๕  ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖  ณ  โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา