การอบรมการใช้ โปรแกรม PADLET กิจกรรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา Smart Teacher

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565  นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา มอบหมายให้  นางจิตจุฑา สุขสมจิตร์ รองผู้อำนวยการฯ เป็นประธานเปิดกิจกรรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา Smart Teacher การจัดทำสื่อการเรียนรู้ สู่โรงเรียนคุณภาพ ปีการศึกษา 2565 เพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน โดยมีนางสิราวรรณ ศรีม่วง และ นางอรสา ศรีสันต์ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมไทยคม โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา