การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำข้อตกลงการพัฒนางาน Performance Agreement : PA

เมื่อวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2566 นายสารัตน์ พวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำข้อตกลงการพัฒนางาน Performance Agreement : PA ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ตำแหน่งครู เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีนายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานเปิดการอบรม ณ ห้องประชุมโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา