การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ฝ่ายบริหารงานบุคคลโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ได้จัดการประเมิน การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 3 โดยมีครูเข้ารับการประเมิน ดังนี้ 1. นางสาวกฤตยาพร อมรวัฒนานุกูล 2. นางสาวหทัยชนก สิงห์คำ 3. นางสาวศศิพร จันทร์ศรี ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา