การแข่งขันตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย เนื่องในวันรพี ประจำปี 2566

วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2566 นายสารัตน์ พวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา มอบหมายให้นายติณณภัทร์ นาคม ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ครูผู้ฝึกซ้อม นำนางสาวเก็จน้ำเพชร ยี่ภู่ศรี และนางสาวเจซี มูฮามัส นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย เนื่องในวันรพี ประจำปี 2566 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ศาลจังหวัดสุโขทัย อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย