กำจัดลูกน้ำยุงลาย

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566  นายสารัตน์  พวงเงิน  ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา และคณะครูบุคลากรโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ขอขอบคุณ   องค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลางร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หมู่ 4 บ้านแป้ง ตำบลไกรกลาง  อำเภอ   กงไกรลาศ  ที่ให้ความอนุเคราะห์มอบทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก  ณ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา